Taxatie Begrippen

Bent u opzoek naar uitleg over de meest voorkomende taxatie begrippen? Wij hebben voor u een lijst samengesteld van de belangrijkste en vaakst voorkomende taxatie begrippen. Wanneer u een betere kennis heeft van de begrippen die in een taxatierapport worden genoemd kunt u het taxatierapport beter begrijpen. De door ons samengestelde lijst is gesorteerd op doel waarvoor een taxatierapport zou kunnen dienen.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Dit betreft de vrije verkoopwaarde van een woning. De waarde is van toepassing wanneer u een woning onder normale omstandigheden verkoopt. Wanneer een woning niet door iemand anders gehuurd en bewoond wordt dan wordt dat ook wel vrij van huur genoemd.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Als een woning door een ander persoon gehuurd of bewoond wordt noemt men dit in verhuurde staat.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Hierbij gaat het om de verkoopwaarde van de woning wanneer deze gedwongen moet verkopen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Hierbij draait het om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen terwijl de woning nog door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De waarde van een woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen wordt ook wel de executiewaarde genoemd. De waarde van een woning in gedwongen verkoop is gemiddeld 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaalt over het algemeen hoeveel u kunt lenen. Het bedrag dat u maximaal kunt lenen komt vaak neer op ongeveer 125 procent van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Bij de executiewaarde bij eigen gebruik maakt het voor de koper mogelijk om met het proces-verbaal van de veiling een pand te ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat wil zeggen dat de woning door een ander wordt bewoond en gehuurd.

Economische huurwaarde

De waarde van een woning of bedrijfspand wanneer dat deze op de vrije markt te huur aangeboden is.

Waarde in verpachte staat

Dit wil zeggen de prijs van een pand wanneer deze voor langere tijd wordt verpacht. Het is verplicht om de verpachting overeen te laten komen met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

Dit is de maximale prijs die schappelijk is voor het huren van een bepaalde woonruimte. Dit wordt vastgesteld op basis van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

Dit is de huurprijs die mogelijk gevraagd kan worden voor de huur van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte wordt er gekeken naar het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte op de desbetreffende locatie in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

Dit is een maximale prijs die als redelijk wordt gezien voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt berekend op basis van het pachtnormenbesluit.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Dit is de prijs waarvoor een pand verkocht kan worden. De opbrengstwaarde wordt berekend door de nog te maken kosten af te trekken van de verkoopprijs.

Bedrijfswaarde

Dit is de waarde die een zaak vertegenwoordigt in verband met het bedrijf waarvoor het gebruikt wordt. Deze waarde wordt berekend aan de hand van de (netto) contante waarde methode.

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het bedrag dat zou moeten worden betaald om het bedrijfspand in zijn huidige staat te ruilen door een nieuw pand te kopen of laten bouwen. Het gaat er hierbij om dat voor de bedrijfsuitoefening moet dit nieuwe pand in economisch opzicht gelijk zijn.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Dit is het benodigde bedrag dat betaald zou moeten worden om een woning opnieuw te laten bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Ook een toevoeging zoals een nieuwe keuken en uitbouwen worden meegerekend in de herbouwwaarde.

Taxatie begrippen Wet WOZ

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruik de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

Dit is de waarde van een woning op het moment dat een koper de woning meteen in gebruik kan nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs waarvoor een woning opnieuw gebouwd of gekocht kan worden.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*